Phòng tài chính - kế toán
  • Bùi Thị Yến

    Chức vụ:Công chức Kế toán ngân sách

    SĐT: 0983753774

Công tác quản lý tài chính, ngân sách được quan tâm chỉ đạo, đảm bảo yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt luật ngân sách, chỉ đạo quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ, đầu tư, khai thác tốt nguồn vốn thu từ đầu giá QSD đất, chi trả nợ xây dựng cơ bản

Tổng thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 38.934.951 tỷ đồng, thu ngân sách trên địa bàn năm 2020 ước đạt 1.917.450.000đồng . Tổng chi ngân sách Nhà nước 5 đạt 38.881.050.291đồng. Trong đó chi đầu tư phát triển đạt 13..89.897.744đồng

Hàng năm Giao nộp các chỉ tiêu đạt 100%, toàn xã thu từ 2 đến 3 ngày, tiêu biểu thôn Việt Hùng, Đông Cường, Ái Quốc, 1,2 đến 2 ngày hoàn thành