Thôn Ái Quốc
  • Trương Hoàng Thủy

    Chức vụ:Trưởng thôn

    SĐT: 0978592113

  • Tạ Thế Kỷ

    Chức vụ:Thôn Phó

    SĐT: 0377268603

Cơ sở các Thôn đã làm tốt công tác vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở và hương ước, quy ước của thôn; Tập hợp, phản ánh, đề nghị chính quyền xã giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong thôn. Báo cáo kịp thời với UBND xã về những hành vi vi phạm pháp luật trong đơn vị thôn; bàn và quyết định trực tiếp những công việc của cơ sở thôn; lập biên bản về kết quả đã được nhân dân trong thôn bàn và biểu quyết những công việc thuộc phạm vi xã quản lý báo cáo kết quả cho chủ tịch UBND xã; Phối hợp với ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ở đơn vị thôn để vận động nhân dân tham gia thực hiện các phong trào và cuộc vận động do các tổ chức này phát động.