Công an xã
  • Phạm Đình Tuyên

    Chức vụ:Trưởng Công an

    SĐT: 0974899677

  • Trần Quang Phong

    Chức vụ:Phó Trưởng Công an

    SĐT: 0913858836

Công an xã giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm tình hình; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; duy trì hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản về an ninh trật tự. Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội tiếp tục được triển khai quyết liệt. Công tác quản lý nhà nước về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo được thực hiện nghiêm túc. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị được tăng cường. Làm tốt công tác đăng ký hộ khẩu thường trú, quản lý tạm trú trên địa bàn.