Phòng văn hóa – xã hội
  • Tạ Văn Huyên

    Chức vụ:Công chức VH, TT, TT

    SĐT: 0977.438.668

  • Đinh Văn Khánh

    Chức vụ:Công chức LĐTB&XH

    SĐT: 0988.588.758

Công tác văn hóa, thể thao, thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và thể chất của nhân dân. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phục vụ các nhiệm vụ chính trị, chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm. Tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao xã lần thứ VIII. Các hoạt động thông tin tuyên truyền và kinh doanh dịch vụ văn hóa được tăng cường quản lý, chất lượng tin bài phát sóng được nâng cao, công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao đạt kết quả tốt. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng; việc xây dựng các danh hiệu văn hóa được thực hiện nề nếp gắn với nếp sống văn minh đô thị5. Xã được UBND Huyện công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 2019. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng được duy trì và phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Trên địa bàn xã hiện có 1 câu lạc bộ bóng Chuyền, 3 câu lạc bộ bóng đá,  1 sân bóng đá thường xuyên hoạt động có hiệu quả, 3 điểm sân cầu lông. Hoạt động của đài truyền thanh từng bước được nâng lên, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ bản đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân.

Thực hiện nghiêm túc các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” nhân đạo từ thiện được thực hiện hiệu quả, thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người có công, giúp đỡ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn . Thực hiện Quyết định 22/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở giai đoạn 2015 – 2019 đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa cho 46 nhà, với tổng kinh phí 1.800.000.000đ; Giải quyết các chế độ đảm bảo đúng, đủ, kịp thời cho 135 đối tượng, với tổng số tiền hang tháng là 234.499.000 đồng

Người được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng là 463 đối tượng, với số tiến 202.095.000đồng, tiền điện hộ nghèo, hộ bảo trợ xã hội là 84.161.000đồng

Tổ chức vận động quyên góp ủng hộ quỹ đến ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh  đặc biệt khó khăn, quỹ từ thiện nhân đạo tổng số tiền là 175.882.000 đồng

Hàng năm tổ chức rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,13% năm 2016 xuống còn 3,09% trong năm 2020