Phòng tư pháp – hộ tịch
  • Trần Ngọc Truy

    Chức vụ:Công chức TP-HT

    SĐT: 0978677184

  • Bùi Văn Chuyển

    Chức vụ:Tư pháp 2

    SĐT: 0969886998

Cấp ủy, chính quyền phường thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân, giải quyết tốt TTHC về lĩnh vực tư pháp và hộ tịch cho công dân. Tổ chức tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đảm bảo đúng quy định. Từ năm 2016 đến nay, tổ chức tiếp hàng nghìn lượt công dân theo đúng quy trình, thủ tục; tiếp nhận 55 đơn thư kiến nghị, phản ánh. Đến nay, đã giải quyết xong 51 đơn, chuyển cấp trên giải quyết theo thẩm quyền không đơn, đang giải quyết xong 4 đơn.