Ủy ban nhân dân
  • Nguyễn Đại Doanh

    Chức vụ:Chủ tịch UBND

    SĐT: 0768579999

  • Trần Văn Lâm

    Chức vụ:Phó Chủ tịch UBND

    SĐT: 0906012599

UBND xã đã nâng cao chất lượng điều hành, quản lý của chính quyền địa phương. Thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Tăng cường kiểm tra đôn đốc, nắm bắt và giải quyết những vướng mắc ngay từ cơ sở, thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân, thực hiện việc tiếp dân theo quy định.