Hội đồng nhân dân
  • Bùi Huy Chương

    Chức vụ:Chủ tịch HĐND

    SĐT: 0946.222.937

  • Hoàng Văn Sức

    Chức vụ:Phó Chủ tịch HĐND

    SĐT: 0388.666.562

Thường trực, các ban và các đại biểu hội đồng nhân dân xã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác tổ chức các kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, việc điều hành và thực hiện chương trình kỳ họp đảm bảo dân chủ, tập trung, khoa học. Công tác xây dựng, ban hành nghị quyết kỳ họp đúng luật, khả thi, sát thực tế. Sự phối hợp giữa thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân và ban thường trực ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đảm bảo thống nhất, hiệu quả. Công tác giám sát, tiếp xúc cử tri tiếp tục được đổi mới; các ý kiến, kiến nghị của cử tri được đôn đốc giải quyết.