1. Đảng ủy
  • Bùi Huy Chương

   Chức vụ: Bí Thư

   SĐT: 0946222937

  • Nguyễn Văn Huynh

   Chức vụ: Phó Bí Thư đảng bộ

   SĐT: 0906085226

  1. Hội đồng nhân dân
   • Bùi Huy Chương

    Chức vụ: Chủ tịch HĐND

    SĐT: 0946.222.937

   • Hoàng Văn Sức

    Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

    SĐT: 0388.666.562

  2. Ủy ban nhân dân
   • Nguyễn Đại Doanh

    Chức vụ: Chủ tịch UBND

    SĐT: 0768579999

   • Trần Văn Lâm

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

    SĐT: 0906012599

   1. Ủy Ban MTTQ xã
    • Bùi Tiến chinh

     Chức vụ: Chủ tịch

     SĐT: 0943.590.688

    • Tạ Văn Huyên

     Chức vụ: Phó chủ tịch

     SĐT: 0977.438.668

    • Nguyễn Trường Long

     Chức vụ: Phó chủ tịch

     SĐT: 0909362.957

    1. Đoàn Thanh Niên CSHCM xã
     • Bùi Văn Đông

      Chức vụ: Bí thư

      SĐT: 0936910989

     • BÙi Văn Chương

      Chức vụ: Phó Bí Thư

    2. Hội phụ nữ xã
     • Bùi Thị Hiền

      Chức vụ: chủ tịch

      SĐT: 0975731322

    3. Hội CCB xã
     • Vũ Chí Công

      Chức vụ: chủ tịch

      SĐT: 0334024123

    4. Hội Nông Dân
     • Bùi Hữu Phương

      Chức vụ: chủ tịch

      SĐT: 0987824414

   2. Phòng tư pháp – hộ tịch
    • Trần Ngọc Truy

     Chức vụ: Công chức TP-HT

     SĐT: 0978677184

    • Bùi Văn Chuyển

     Chức vụ: Tư pháp 2

     SĐT: 0969886998

    1. Phòng văn hóa – xã hội
     • Tạ Văn Huyên

      Chức vụ: Công chức VH, TT, TT

      SĐT: 0977.438.668

     • Đinh Văn Khánh

      Chức vụ: Công chức LĐTB&XH

      SĐT: 0988.588.758

    2. Công an xã
     • Phạm Đình Tuyên

      Chức vụ: Trưởng Công an

      SĐT: 0974899677

     • Trần Quang Phong

      Chức vụ: Phó Trưởng Công an

      SĐT: 0913858836

    3. Phòng địa chính - xây dựng
     • Nguyễn Văn Tuyên

      Chức vụ: Công chức ĐC, XD, GT, CT

      SĐT: 0936163789

     • Đặng Trung Triển

      Chức vụ: Công chức Địa chính, TNMT

    4. Phòng văn phòng – thống kê
     • Tạ Văn Nhuận

      Chức vụ: Văn phòng UBND, NV, TQ

      SĐT: 0976620848

    5. Trạm y tế xã
     • Nguyễn Băng Kỳ

      Chức vụ: Trưởng trạm

      SĐT: 0989913589

     • Đoàn Thị Hiền

      Chức vụ: Phó Trưởng trạm

      SĐT: 0827.141.662

    6. Phòng tài chính - kế toán
     • Bùi Thị Yến

      Chức vụ: Công chức Kế toán ngân sách

      SĐT: 0983753774

    7. BCH quân sự xã
     • Đặng Thành Tuyên

      Chức vụ: Chỉ huy trưởng quân sự

      SĐT: 0983362026

     • Bùi Văn Đoài

      Chức vụ: Phó chỉ huy trưởng QS

      SĐT: 0983450028

    8. HTX Dịch vụ NN
     • Bùi Văn Tài

      Chức vụ: Giám đốc

      SĐT: 0904409223

   3. Thôn Việt Hùng
    • Trương Văn Phương

     Chức vụ: Trưởng thôn

     SĐT: 0965623343

    • Tạ Đình Tuân

     Chức vụ: Thôn Phó

    • Bùi Công Chỉ

     Chức vụ: Bí thư

     SĐT: 0978098914

    1. Thôn Việt Thắng
     • Nguyễn Xuân Tỉnh

      Chức vụ: Bí Thư

      SĐT: 0984986151

     • Trần Ngọc Trứ

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0379458335

     • Tạ Văn Thuần

      Chức vụ: Phó Thôn

      SĐT: 00000000000000000

    2. Thôn Đông Cường
     • Đỗ Đức Bào

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0379261734

     • Đặng Văn Phương

      Chức vụ: Thôn Phó

      SĐT: 0832166535

    3. Thôn Ái Quốc
     • Trương Hoàng Thủy

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0978592113

     • Tạ Thế Kỷ

      Chức vụ: Thôn Phó

      SĐT: 0377268603

    4. Thôn Tiến Lợi
     • Vũ Thị Xuyên

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0982631481

     • Nguyễn Văn Chung

      Chức vụ: Thôn Phó

      SĐT: 0945827889

    5. Thôn Thiện Tường
     • Bùi Hữu Phương

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0977 .438 668